ประกาศแจ้งปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ ๑ เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Post date: 2 พ.ย. 2016, 4:18:12

แจ้งปิดภาคเรียนที่ ๑ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

และ

แจ้งเปิดภาคเรียนที่ ๒ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙