โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค่าย 3 (วัดหมื่นแผ้ว)" เปิดทำการโดยอาศัยศาลาวัดหมื่นแผ้วสอนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคมพ.ศ.2475 โดยคณะกรรมการอำเภอ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กระทรวงธรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาสอนวิชาสามัญเรียกว่าประถม ก และ ข ทางอำเภอแต่งตั้งครูมาทำการสอนรับเงินเดือนตามวุฒิด้วยเงิน "ศึกษาพลี" เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนายซุย มีกุศล เป็นครูใหญ่ นายเสงี่ยม กัญจนา เป็นครูน้อย มีนักเรียนมาเข้าเรียน 60 คน จากหมู่บ้านหมื่นแผ้ว หมู่ 10 และบ้านวังก้านเหลือง หมู่ 20 1 มกราคม 2491 มีครูทั้งหมด 9 คน นักเรียน 269 คน จึงได้ย้ายจากศาลาวัดหมื่นแผ้ว เพราะศาลาคับแคบไม่เพียงพอให้นักเรียนใช้เรียน ครูจึงช่วยกันสระเงินรวม 250 บาท สร้างที่เรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง บรรจุนักเรียนได้ 100 คน แยกชั้นเป็นนักเรียน ชั้นเตรียม ก ข อยู่ที่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2497 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวรแบบ ป.2 พิเศษ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 44,500 บาทวันที่ 1 พฤษภาคม 2504 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 7 นอกบังคับ มีนักเรียนมาสมัคร ชาย 28 คน หญิง 12 คน รวมทั้งหมด 40 คน

ปี พ.ศ.2506 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง และอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง แต่งบประมาณไม่พอ นายมั่น บำรุงภักดิ์ ได้บริจาคสมทบ เป็นเงิน 5,000 บาท สร้างจนแล้วเสร็จ และได้ตั้งชื่ออาคารว่า "อาคารบำรุงภักดิ์"

ปี พ.ศ.2510 นายแถว ขันตี ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนแรก

ปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 044 อีกจำนวน 1 หลังซึ่งได้ปลูกสร้างขึ้น ณ ที่ดินที่คณะกรรมการศึกษา ร่วมกับชาวบ้านสละเงินร่วมกันซื้อ จำนวนเงิน 33,000 บาท มอบให้แก่ทางราชการ รวมเป็นพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 044 อีก 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 665,000 บาท

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบพิเศษ จากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนแบบ 044 อีก 1 หลัง เป็นเงิน 1,420,000 บาทวันที่ 8 สิงหาคม 2528 ได้รับงบประมาณพัฒนาชุมชน ตามข้อเสนอของนายสันติ ชัยวิรัตนะ ส.ส. จังหวัดชัยภูมิ สร้างหอกระจายข่าวเป็นเงิน 25,000 บาทวันที่ 12 ตุลาคม 2528 นายสุวิทย์ นางเอียง จิระวงศ์สันติสุข ได้สร้างแท่นพระประธาน 1 แท่น มอบให้โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว เป็นเงิน 15,000 บาทวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 205/2526 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 68,000 บาท

ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ที่ เป็นเงิน 35,000 บาท ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็นเงิน 26,956 บาท

ปี พ.ศ. 2532 ทางโรงเรียนให้นำพัสดุที่ได้รื้อจากโรงฝึกงาน มาสร้างเรือนเพาะชำ ตามแบบของทางราชการ จำนวน 1 หลัง

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงระบบประชาธิปไตย ครูและชุมชนร่วมใจพัฒนา

พันธกิจ

จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

+ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเต็มตามศักยภาพ

+ ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

+ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีหรือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

+ ชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง