กิจกรรม

วันที่ 26 ก.ค. 2562 คณะครูผู้บริหารและนักเรียน จำนวน 457 คน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนารอบบริเวณโรงเรียน ชุมชนรอบโรงเรียนและบริเวรวัดกลางหมื่นแผ้ว

วัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นำนักเรียนเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ตามประเพณีเนื้องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาคาวาสวิหาร

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน หมื่นแผ้วเกมส์ในวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถืกความสำคัญของการออกกำลังการการเล่นกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

รับนิเทศบูรณาการตามนโยบายเขต

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม “โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ” ออกนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินงานตามนโนบาย สพฐ./สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในเรื่องเกี่ยวกับ “ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การจัดการเรียนการสอน/การอ่านออกเขียนได้/การจัดการเรียนรู้โดยใช้DLIT/DLTV /การประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการอาหารกลางวัน

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย น้อมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยา

วันนี้(28 มิ.ย.62) ชัยภูมิผู้สื่อข่าวได้รับทราบเรื่องราวดีดีในสังคม ณห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมแสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กหญิงด.ญ.ศรัญญา งามขำ อายุ 10 ขวบ กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.4 ร.ร.บ้านอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ที่สามารถเก็บกระเป๋าสตางค์ได้และส่งคืน จ้าของ ซึ่งภายในมี บัตร ประจำตัวประชาชน และเอกสารทางราชการที่สำคัญจำนวนมาก พร้อมทั้งเงินสดจำนวน 3,000 บาท และกุญแจรถยนต์อีกจำนวนหนึ่ง

วันสุนทรภู่ & เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เดินรณรงค์ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 หวังให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคเช้า และภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมี นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT สู่ห้องเรียน โดย นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้กับคณะครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ณ ห้องอัจฉริยะ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต้อนรับให้กำลังใจนักกีฬา ในก้าวล้านดวงใจ เพื่อชัยภูมิ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลคอนสาร และในจังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป้า 15 ล้าน ใครเอาด้วยตามมานะครับเมื่อเวลาและโอกาสเหมาะสมเราจะรวมตัวกันอีกครั้ง#พระมหาสมปอง#ก้องห้วยไร่

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายภรพิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดประชุมโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่ 8 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1