บุคลากร


นายวิทศักดิ์  ชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการ


นางสุชานุช  ศุภานิชอนันต์
รองผู้อำนวยการ

นางนันธิตา เทพยายน
คุณครูประจำชั้น อ.1 ก

นางนวพร อ้อนอุบล
คุณครูประจำชั้น อ.2 ก

นางนุชนาถ  โชคบำรุง
คุณครูประจำชั้น ป.1 ก

นางดวงกมลวณัฐ  พิมพ์สราญ
คุณครูประจำชั้น ป.2 ก

นางอมรรัตน์   แซ่เตีย
คุณครูประจำชั้น ป.3 ก

นางกุหลาบ   ทองกร
คุณครูประจำชั้น ป.4 ก

นางกมลวรรณ มั่นสติ
คุณครูประจำชั้น ป.5 ก

นางลัดดา ไตรเสนีย์
คุณครูประจำชั้น ป.6 ก

นางสุธาสินี พลอยครบุรี
คุณครูประจำหมวดวิชาศิลปะ

นางสาวณัฏฐพัชร์  ธรรมปานลาภเกิด
คุณครูอัตราจ้าง

นางนิตยาพร ดัดสันเทียะ
พี่เลี้ยงเด็ก

นายสาหัส  ประนามตรังค์
นักการภารโรง
นางนาตยา บุญโนนแต้
คุณครูประจำชั้น อ.1 ข

นางดวงกมล   กิตินันทน์
คุณครูประจำชั้น อ.2 ข

นางสุรัตน์   ถิ่นชีลอง
คุณครูประจำชั้น ป.1 ข

นางสาวเมียววดี ภูมิภักดี
คุณครูประจำชั้น ป.2 ข

นางสาวพัชรี   นาคเจือทอง
คุณครูประจำชั้น ป.3 ข

นางสมพาน   วัฒนกุลไพศาล
คุณครูประจำชั้น ป.4 ข

นายพิบูล   การหัตถ์
คุณครูประจำชั้น ป.5 ข

นางรองรัตน์   ประสานวงศ์
คุณครูประจำชั้น ป.6 ข

นางสาวสุภัตรา นามใคร่นุ่น
คุณครูประจำหมวดสังคมศึกษา

นายกนก วรรณทิพภากรณ์
คุณครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราพร จันทร์ขยัน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางคะนึงนิตย์  เขตสูงเนิน
คุณครูธุรการ